Cenník služieb obecného úradu, správnych poplatkov a prenájmu kulturnho domu

Cenník správnych poplatkov v obci Bukovina

(podľa Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej

informácie z úradných kníh, úradných záznamov,evidencií, registrov listín atď. za každú aj začatú stranu ...... 2,--€

 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie za každú aj začatú stranu...2,-- €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …............................. 2,-- €

Vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ….....................................5,-- €

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia

o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a/ Fyzické osoby ….................................. 40,--

b/ Právnické osoby …....................... ...... 100,-- €

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .................... 20,-- €

 

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)                                             a/ stavby na bývanie

                1/ na stavbu rodinného domu.................................. 50,-- €

                2/ na stavbu bytového domu ..................................200,-- €

b/ Na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradné chaty)

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ….................... 25,-- €

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ….................. ..... 50,-- €

  1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub stromov

a/ Fyzická osoba …....................................................... 10,-- €

b/ Právnická osoba …....................................................100,00 €

Neuvedené správne poplatky v tomto zozname sú k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu v zákone č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Cenník služieb pre obec Bukovina

Vyhlásenie informácie prostredníctvom obecného rozhlasu ….........   2,-- €

 

Cenník prenájmu priestorov Kultúrneho domu Obce Bukovina

 

                1. Prenájom veľkej sály a kuchyne na účely karu, oslavy a podobne …..... 25,-- €

       

                 2. Prenájom malej zasadačky na prízemí a kuchyne občanom Bukoviny za účelom karu, oslavy a pod.

            a/ v letných mesiacoch …......................................................................... 15,-- €

            b/ v zimných mesiacoch resp. vo vykurovacom období ….............................. 25,-- €

 

  1. Prenájom veľkej sály za účelom zábavy, diskotéky a pod. sa stanoví dohodou s prenajímateľom od ceny 50,-- EUR