Cenník služieb obecného úradu, správnych poplatkov a prenájmu kulturnho domu

Cenník správnych poplatkov v obci Bukovina

(podľa Zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov)Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej

informácie z úradných kníh, úradných záznamov,

evidencií, registrov listín atď. za každú aj začatú stranu ...... 1,50€

 

Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie za každú aj začatú stranu...1,50 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis …............................. 1,50 €

Vydanie potvrdenia, alebo písomného oznámenia o pobyte osoby ….....................................3,00 €

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia

o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

a/ Fyzické osoby ….................................. 6,50 €

b/ Právnické osoby …....................... ...... 100  €

Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb  pred dokončením                                                                                                                                                                                    

         a/  na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3

                                                                    ......................................... 33 € a za každých                                                                                                                                               ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru 20 eur

b/ Na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradné chaty)

- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ….................... 23,00 €

- ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ….................. ..... 39,50 €

c/ Na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením …............................................................................... .. 23,00 €

  1. Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu na výrub stromov

a/ Fyzická osoba …....................................................... 10,-- €

b/ Právnická osoba …....................................................100,00 €

Neuvedené správne poplatky v tomto zozname sú k nahliadnutiu v kancelárii obecného úradu v zákone č. 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

Cenník služieb pre obec Bukovina

Vyhlásenie informácie prostredníctvom obecného rozhlasu ….........   2,-- €

 

Cenník prenájmu priestorov Kultúrneho domu Obce Bukovina

 

                1. Prenájom veľkej sály a kuchyne na účely karu, oslavy a podobne …..... 25,-- €

       

                 2. Prenájom malej zasadačky na prízemí a kuchyne občanom Bukoviny za účelom karu, oslavy a pod.

            a/ v letných mesiacoch …......................................................................... 15,-- €

            b/ v zimných mesiacoch resp. vo vykurovacom období ….............................. 25,-- €

 

  1. Prenájom veľkej sály za účelom zábavy, diskotéky a pod. sa stanoví dohodou s prenajímateľom od ceny 50,-- EUR