Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bukovina

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení deň 24.03. 2023 za deň konania voľby
hlavného kontrolóra obce Bukovina.
Požiadavky na výkon funkcie HK:
Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického alebo právneho smeru,
znalosť základných noriem samosprávy.
Pracovný úväzok 8 hodín mesačne, rozsah kontrolnej činnosti v súlade s
§ 18 písm. d až f. citovaného zákona.
Súčasťou prihlášky je:
Súhlas so spravovaním osobných údajov, vzdelanie, prax, profesijný životopis,
overená kópia dokladu o vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace.
Prihlášky je potrebné doručiť na adresu:
Obec Bukovina
Bukovina č. 56
032 23 Liptovská Sielnica
V zalepenej obálke s poznámkou: Výberové konanie na HK. Neotvárať!
V lehote do: 10.03.2023

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18 a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v platnom znení deň 24.03. 2023 za deň konania voľby

hlavného kontrolóra obce Bukovina.

 

Požiadavky na výkon funkcie HK:

Ukončené úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického alebo právneho smeru,

znalosť základných noriem samosprávy.

 

Pracovný úväzok 8 hodín mesačne, rozsah kontrolnej činnosti v súlade s

§ 18 písm. d až f. citovaného zákona.

 

Súčasťou prihlášky je:

- Súhlas so spravovaním osobných údajov 

- vzdelanie, prax, profesijný životopis

- overená kópia dokladu o vzdelaní 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 

Prihlášky je potrebné doručiť na adresu:

Obec Bukovina

Bukovina č. 56

032 23 Liptovská Sielnica

V zalepenej obálke s poznámkou: Výberové konanie na HK. Neotvárať!

V lehote do: 10.03.2023