Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej samosprávy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bukovina
 

 Súbor na stiahnutie:

 

Návrh VZN 01 2012.doc (74,5 kB)

Dodatok k VZN.doc (14 kB)

VZN 01 2012.doc (76 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2012 001.jpg (453,2 kB)Dodatok č. 1 - 2 001.jpg (532,6 kB)

VZn psy.rtf (21032)

VZN č.1/2016  o nakladaní s komunálnym odpadom.docx (32968)

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Bukovina č.1/2017-Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bukovina

VZN č.2 2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bukovina 001.jpg (440686)VZN č. 2 2017 002.jpg (676423)VZN č. 2 2017 001.jpg (667038)VZN č. 2 2017 3 001.jpg (657183)VZN č. 2 2017 4 001.jpg (527835)VZN č. 2 2017 5 001.jpg (463721)VZN č. 2 2017 6 001.jpg (367397)

VZN č. 12019 o miestnom poplatku za rozvoj-3.pdf (332643)VZN č. 12019 o miestnom poplatku za rozvoj-4.pdf (343420)

Dodatok č.2 TKO na rok 2019.doc (39424)

NÁVRH VZN 2019-rozvoj.pdf (105347)

Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2019 poplatok za rozvoj.doc (34816)

VZN 01 2020.doc (92160)