Všeobecne záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej samosprávy , ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávaťobec  s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj  s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo . Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu  a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Bukovina
 

 Súbor na stiahnutie:

 

UZ 08 02 2019.docx (591321)
UZ 29 12 2018 .docx (313354)
 

Návrh VZN 01 2012.doc (74,5 kB)

VZN 01 2012.doc (76 kB),

VZn psy.rtf (21032)

VZN č.1/2016  o nakladaní s komunálnym odpadom.docx (32968)

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE Bukovina č.1/2017-Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bukovina

VZN č.2 2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Bukovina 001.jpg (440686)VZN č. 2 2017 002.jpg (676423)VZN č. 2 2017 001.jpg (667038)VZN č. 2 2017 3 001.jpg (657183)VZN č. 2 2017 4 001.jpg (527835)VZN č. 2 2017 5 001.jpg (463721)VZN č. 2 2017 6 001.jpg (367397)