Vývoz TKO - rok 2023.docx (12159)

Vývoz TKO - rok 2022.doc (24576)

 
 

https://www.triedime.sk/

 

 Nový oznam

 

Pri triedení odpadu z obalov sledujte nižšie uvedené značky, ktoré sú súčasťou informácie na obale výrobku a informujú o druhu materiálu, z ktorého je obal vyrobený.

papierpapierDo MODRÝCH NÁDOB je potrebné vhodiť:
Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a pod.

Nevhadzuje sa:
Mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

 

sklosklo

Do ZELENÝCH NÁDOB alebo igelitových vriec je potrebné vhodiť:

Nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklené črepy a pod.

Nevhadzuje sa: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky a pod.

 

zltezlteDo ŽLTÝCH NÁDOB alebo igelitových vriec je potrebné vhodiť:

PET fľaše od nápojov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, sáčky, fólie, polystyrén a pod.

Nevhadzuje sa:
Novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálie, farby a pod.

 

kovkovDo ČERVENÝCH KONTAJNEROV je potrebné vhodiť:
Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy je taktiež možné odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Nevhadzuje sa:
Kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty.

 

kartony kartonyNápojové kartóny:
V prípade, že sa vo vašej obci tieto obaly zbierajú, odhadzujte ich do kontajnerov, alebo igelitových vriec na to určených.

Patria sem:
Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod. (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením).

 

Farby nádob na separovanie odpadu aj presný spôsob triedenia (čo kam patrí) sa môže v jednotlivých obciach líšiť – závisí od konkrétnej obce a zberovej spoločnosti. Vyššie je popísaný najbežnejší model. Aby ste si boli istí, že separujete správne, čítajte nálepky a popisy na kontajneroch vo vašej obci, prípadne sa informujte na miestnom zastupiteľstve, na odbore životného prostredia, kde by Vám mali vysvetliť spôsob fungovania separovaného zberu odpadu vo vašej obci.

 

Zberný dvor

V niektorých obciach je možné odpady z obalov (najmä tých obalov, ktoré nie je možné z dôvodu ich veľkosti odhodiť do zberných kontajnerov alebo nádob) odniesť aj na špeciálne miesta na to určených zberných dvorov. V prípade, že nemáte informáciu o ich umiestnení, kontaktujte zástupcov miestnej samosprávy alebo oddelenia životného prostredia na mestskom úrade.

Viete, čo znamenajú tieto značky?

1Každý obal je vyrobený z určitého materiálu. Aby bolo možné identifikovať tento materiál, sú na obaloch umiestnené rôzne značky, ktoré nás informujú, ako máme s takýmto obalom po použití nakladať. Šípky nás informujú, že tento obal je možné recyklovať. Číselné označenie alebo písomná skratka nás informuje o materiále, z ktorého je obal vyrobený. Podľa nich poznáme, do ktorého kontajneru máme obal neskôr odhodiť (ako triediť).
0Panáčik s košom znamená, že použitý obal máme odhodiť do príslušnej nádoby na odpad. V prípade, že sa jedná o obaly, v ktorých boli balené rôzne chemické prípravky, je potrebné riadiť sa podľa pokynov ich výrobcu.

3Medzinárodná obrazová ochranná známka "ZELENÝ BOD" zobrazená na obale  výrobkov informuje, že spoločnosť participuje na rozvoji systému ZELENÝ BOD, ktorého hlavnou úlohou je podpora separovaného zberu a osveta obyvateľstva. Je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu.

 

OZNAM - každá smetná nádoba na komunálny odpad musí byť označená číslom domu. Nádoba, ktorá nebude označená nebude vyvezená.